De theologie en haar knieval voor het neodarwinisme

Zijn wij geschapen naar Gods Beeld of producten van een evolutieproces? Zijn Adam en Eva historische personen of figuren uit de mythologie? Is er werkelijk een historische zondeval geweest of is dit een fabeltje? Wat moeten we met het neodarwinisme? En mag deze filosofie het interpretatiekader worden voor het lezen van de Schrift of moeten we de Bijbel lezen vanuit onze ervaringswerkelijkheid? Binnen de Gereformeerde Bond is de discussie over ontstaansvragen weer in alle hevigheid los gebarsten. Dat is niet nieuw, in het Darwinjaar (2009) kwam er binnen de Bond al een stevige bezinning op gang over de vraag of het leven op aarde geschapen is of geëvolueerd.

Voor de rest van mijn bijdrage in de discussie zie de onderstaande link:

De theologie en haar knieval voor het neodarwinisme

Met dank aan dhr, Maatkamp, uitgever van het creationistische boek Wie heeft God gemaakt voor het correctiewerk en de opmaak. Ook dank verschuldigd aan enkele medecreationisten die commentaar gaven op eerdere versies van dit artikel.

Archeologisch onderzoek in Jeruzalem

Vandaag een gastbijdrage van Marco van Putten (B.Th.) over archeologisch onderzoek in Jeruzalem. Hij schrijft in zijn inleiding:

“Dé plaats voor Bijbelse archeologie is Jeruzalem. Die stad staat immers centraal in de Bijbel. Sinds de 19e eeuw is er met archeologisch onderzoek begonnen. Dat onderzoek spitst zich toe op de zuidelijke helling van de Tempelberg: de Ofel. In 2013 is daar nog een belangrijke vondst gedaan. Een schat van goud en zilver. Waarom krijgt de Ofel die speciale plaats?”

Met dank aan Uitgeverij Maatkamp [1], uitgever van het creationistische boek Wie heeft God gemaakt? voor correctie en opmaak.

[1] Zie: http://www.uitgeverijmaatkamp.nl/

Voor de rest van het artikel zie de onderstaande pdf:

Archeologisch onderzoek in Jeruzalem

 

Het ontstaan van de mensheid

Recent speelde zich een discussie af tussen prof. dr. G. van den Brink en drs. A.J. Mensink. Het ging vooral om de acceptatie van het neodarwinisme binnen de theologie. Waar prof. Van den Brink min of meer een knieval maakt voor het neodarwinisme, d.w.z. het neodarwinisme inpassen binnen de theologie, daar is drs. A.J. Mensink kritisch om het neodarwinisme als hermeneutische sleutel te hanteren. De volger van dit blog heeft waarschijnlijk wel door welke visie mij het meest aanspreekt. Ik hoop op de discussie nog uitgebreid terug te komen, maar momenteel is er door alle drukte niet veel van gekomen. Stay tuned!

Twee mooie stukken wil ik jullie niet onthouden. Het eerste stuk is afkomstig van het weblog van dr. T.C. Wood. Hij schrijft daar een stukje over The origin of us [1]. Met dat onderwerp is hij momenteel druk. Hij heeft al diverse stukken gepubliceerd en daarin laat hij zien hoe er door creationisten gewerkt wordt met de stamboom van de mensheid. Overigens zijn niet alle creationisten het met zijn conclusies eens en is er discussie binnen het scheppingsmodel over de verschillende ‘menssoorten’.

Hij vat zijn visie aan het einde van de blog samen: “God created Adam and Eve, and their descendants split into biologically distinguishable populations that (if they had survived) would be called different species.  These other human species descended from Adam and Eve include minimally Neandertals, Homo heidelbergensis, Homo ergaster/erectus, and Homo floresiensis.  I would also include Homo habilis, Homo rudolfensis, and Australopithecus sediba, but those are more uncertain.  These other species did not survive because they were absorbed by populations of Homo sapiens as they spread out over the globe after the tower of Babel.  Absorbed = interbred until there were only Homo sapiens.  Why did Homo sapiens come to be the sole surviving species of human?  That’s a topic for this summer’s Creation Biology Society conference.” Deze visie kan ik geheel onderschrijven. Ik ben daarom ook erg benieuwd naar zijn lezing komende zomer.

Hij beschrijft in zijn stuk verder een probleem voor oude-aarde-creationisten dat ik ook wel eens voorgelegd heb aan prof. Van den Brink en nu opnieuw voorleg aan Van den Brink en andere theïstisch evolutionisten, met de woorden van dr. Wood: “I argued more forcefully that Neandertals and Denisovans must have been human because we know they had children with ancestors of modern humans.  But if we accept that, then it’s much easier to fit them in with a young-earth chronology than an old-earth chronology.”

Het tweede stuk is een erg goed stuk van de hand van dr. Klaassen over de kwestie of Adam en Eva werkelijk hebben geleefd. Hij beschrijft onder andere zes problemen die hij heeft met de visie die Van den Brink voorstaat: (1) Deze visie is onverenigbaar met het verslag van de schepping van Adam uit het stof van de aarde, (2) Welke status moeten we binnen deze visie aan de voorouders van Adam toekennen?, (3) Het uit ‘één bloede zijn’ (Handelingen 17:26) van het menselijk geslacht is onverenigbaar met de huidige naturalistische wetenschap die stelt dat de menselijke populatie nooit uit twee individuen bestaan heeft,  (4) Hoe zit het met de erfzonde binnen deze visie?, (5) De dood is een probleem binnen deze visie want de dood is volgens Paulus door één mens in de wereld gekomen en dit laat zich niet rijmen met een dood die al miljoenen jaren in de wereld was en (6) In deze visie zijn ziekte, pijn en lijden geen gevolgen van deze zondeval maar inherent in de schepping, het levert een reductie op van de gevolgen van de val. Dr. Klaassen komt tot de volgende conclusie: ‘Kortom: wie de huidige inzichten als juist beschouwt, moet op een aantal cruciale punten forse hermeneutische en theologische wissels omzetten. Daar moet wel een prijs voor betaald worden.’ Dr. Klaassen zegt nog meer interessante dingen maar daarvoor moet u het stuk zelf maar lezen. Het stuk is verschenen in het Reformatorisch Dagblad [2] en is op zijn website helemaal te lezen. [3] Beide stukken van harte aanbevolen!

[1] http://www.toddcwood.blogspot.nl/2015/05/the-origin-of-us.html

[2] Klaassen, M., (2015) De val van Adam, Reformatorisch Dagblad Accent 45 (31): 5

[3] http://www.mklaassen.net/artikelen/de-val-van-adam/

Feedback?: scheppingsmodel@hotmail.com

Recensie: Wijsheid en Wetenschap

Wat? Geloof jij dat echt? Een schepping in zes dagen? Een historische zondeval? Heb jij zo’n primitieve visie op seksualiteit? Belachelijk! Daar sta je dan tussen een groep studenten. De veilige christelijke school waar je vele jaren op gezeten hebt ligt achter je. Veel studenten krijgen te maken met geloofstwijfel. De Gereformeerde Gemeente heeft daarom een handreiking geschreven voor studerenden.

Voor de volledige recensie:

Wijsheid en wetenschap

 

Neodarwinisme en de reformatorische belijdenis

Op 11 oktober 2014 was er in Opheusden een symposium dat ik had georganiseerd onder de titel ‘De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek’. Het Reformatorisch Dagblad was aanwezig om verslag te doen en dit verslag verscheen op 13 oktober 2014 in de krant. In die week werd er een reactie op onder andere dit stuk geplaatst en betoogde dr. René Fransen dat christenen het neodarwinisme wel degelijk als scheppingsmethode van God kunnen aanvaarden. Op 23 oktober reageerde ik met de stelling dat het neodarwinisme haaks staat op de reformatorische belijdenis, en dat als je dat wel zou doen, je in een dwaalleer van de gnostiek stapt. Verder betoogde ik dat er onderzoek plaatsvindt door christenen die de Bijbel betrouwbaar achten voor alle terreinen van het leven. Dr. Fransen reageerde hierop door te zeggen dat als je stelt dat het onmogelijk is christen te zijn en het neodarwinisme te accepteren, je de zaak van het evangelie niet verder helpt. Ik wil in deze reactie eens kijken naar zijn argumenten. Dit artikel kon niet meer in het Reformatorisch Dagblad geplaatst worden; de discussie is namelijk door het RD gesloten. Ik wil in het onderstaande artikel alleen op zijn meest recente krantenartikel ingaan.

Voor een pdf van het hele artikel:

Neodarwinisme en de reformatorische belijdenis

Met dank aan Uitgeverij Maatkamp, uitgever van het creationistische boek Wie heeft God gemaakt? voor het controleren van de tekst en de opmaak. [1] [1] http://www.uitgeverijmaatkamp.nl/book/4?p=6 Feedback?: scheppingsmodel@hotmail.com

Het ‘kamelenprobleem’ van Genesis

Recent verscheen er van mijn hand een artikel in Weet Magazine over het ‘kamelenprobleem’ in Genesis. [1] Vandaag een gastbijdrage van prof. dr. H.J. Koorevaar en dr. P.G. van der Veen over hetzelfde ‘probleem’. Dit artikel verscheen eerder in het blad VErbindinG. Citeren kan als volgt: Koorevaar, H.J., Veen, P.G. van der, (2014) Kamelen in Genesis: Een kemel in de Bijbel? Of een kemel in De Standaard?, in: VErbindinG 34 (3): 8.

Zie de onderstaande link voor een pdf van het artikel:

Kamelen in Genesis

[1] Meerten, J.W. van, (2014), Zoete kamelenmelk, in: Weet 26: 19.

Neodarwinisme haaks op belijdenis

Het neodarwinisme laat zich niet rijmen met het reformatorisch belijden, reageert Jan van Meerten.

Geloof en wetenschap sluiten elkaar niet uit, kopte maandag een opiniebijdrage. En inderdaad: geloof en wetenschap sluiten elkaar niet uit, dat zou appels met peren vergelijken zijn. Maar vervolgens werd wetenschap gelijkgesteld met het neodarwinisme, het leidende beginsel in de biologie. Die vergelijking is onterecht.

Belijdenisgeschriften

Tijdens de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 werden drie belijdenisgeschriften aanvaard: de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Deze belijdenis­geschriften zijn richtinggevend voor de identiteit van de meeste reformatorische instellingen. Het van harte onderschrijven van deze belijdenisgeschriften sluit echter het aanvaarden van het neodarwinisme uit.

God heeft de hemel en de aarde uit het niet geschapen (creatio ex nihilo). De mens werd door God geschapen uit het stof van de aarde en God schiep hem naar Zijn beeld en gelijkenis. Adam en Eva worden in de belijdenisgeschriften „onze eerste voorouders” genoemd. Deze mens heeft zichzelf in het paradijs moedwillig van allerlei gaven beroofd en heeft de wereld en het hele menselijke geslacht met zich meegesleurd. Daardoor zijn alle mensen –niet één uitgezonderd– verdorven geworden. Dit staat in schril contrast met het neodarwinisme. Hierbij is er geen sprake van een eerste mensenpaar, maar van een mens die in ongeveer 7 miljoen jaar tijd is geëvolueerd uit een aapachtige.

Blind

Er zijn christenen die het neodarwinisme combineren met het godsgeloof. Deze worden ook wel theïstisch evolutionisten of evolutionaire creationisten genoemd. Als je deze stroming goed bestudeert, valt een vergelijking op met de gnostiek – waar de kerkvaders terecht afstand van namen.

Gnostici stelden dat de natuur niet goed was geschapen. Het kwaad, de dood en het lijden waren van alle tijden. De oorspronkelijke goedheid van de mens werd door hen verworpen. Bovendien kon God onmogelijk een kwade wereld hebben geschapen. Daarom introduceerden ze de Demiurg als scheppingsgod, die willekeurig en blind handelde. God werd zo Zijn directe rol bij de schepping ontnomen. Het neodarwinisme werkt net als de Demiurg ook willekeurig en blind en maakt daarom God als Schepper overbodig.

Wie het neodarwinisme omarmt, maakt zo indirect van de zondeval een onzinnig leerstuk. De verlossing van de zonde door Christus is dan ook overbodig.

Vast vertrouwen

Veel (reformatorische) christenen laten het hierbij. Zij onderschrijven de Drie Formulieren van Enigheid en geloven God op Zijn Woord. Dat is heel goed te begrijpen, de scheppingsleer is belangrijker dan een wetenschappelijk model.

Daarnaast zijn er ook christenen die de werkelijkheid om ons heen willen onderzoeken en deze proberen te begrijpen in die zin dat Gods Woord en Gods werk niet met elkaar in tegenspraak kunnen zijn. Deze christenen, ook wel creationisten genoemd, besteden veel aandacht aan zowel een eigen model als aan het bekritiseren van het evolutiemodel in de vorm van het neodarwinisme.

Ik noem als voorbeeld het werk van dr. Esperante, dr. Brand en anderen die onderzoek deden naar de Piscoformatie in Peru. Daar liggen in een 400 meter dikke aardlaag mogelijk tienduizenden walvissen begraven. Studie van creationisten toont aan dat de walvissen en vele andere waterdieren uitsluitend in een snel proces zo puntgaaf begraven konden zijn. De dieren moeten wel snel begraven zijn, omdat ze anders zouden zijn verteerd door het bodemleven. Het werk werd gepubliceerd in een vakblad voor geologen.

Daarnaast wil ik het baanbrekende werk noemen dat creationisten doen op het gebied van C14-onderzoek. Daaruit blijkt dat dinosaurusbotten, diamanten en steenkool het instabiele radioactieve isotoop van koolstof-14 bevatten. Dit zou niet mogelijk zijn binnen de theorie van miljoenen jaren.

In de naturalistische wetenschapsbeoefening gaat het om de consensus. In het reformatorische geloof gaat het om een vast vertrouwen in de God van de Bijbel. Dat gaat vaak dwars tegen de consensus in.

De auteur was organisator van het onlangs gehouden symposium ”De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek” in Opheusden.

Bronvermelding: Meerten, Jan van, (2014), Neodarwinisme haaks op belijdenis, in: Reformatorisch Dagblad Puntkomma 44 (174): 7.

Symposium 28 maart 2015

Na een uiterst geslaagde symposiumdag op 11 oktober 2014 zal er in Opheusden op 28 maart 2015 weer een symposium worden gehouden met als titel ‘De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek’. Allen van harte welkom. Hieronder volgt het programma:

De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek

Zaterdag 28 maart 2015

De benedenzaal

09.30 Ontvangst

10.00 J.W. van Meerten  – Introductie

10.20 Prof. dr. M.J. Paul – Genesis als basis voor de Oud Testamentische Theologie.

10.50 Dr. W. van Vlastuin – Het scheppingsgeloof en het vraagstuk van het kwaad.

11.20 R.N. Jorritsma  – Moet wetenschap methodologisch naturalistisch zijn?

11.50 V&A in de vorm van een forum met de drie sprekers

12.20 Pauze (lunchpakketje aangeboden, boekentafel aanwezig)

12.50 Dr. R. Seldenrijk – De beschermwaardigheid van het leven: het ongeboren leven.

13.20 Drs. E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink – De beschermwaardigheid van het leven: de laatste levensfase.

13.50 V&A in de vorm van een forum met de twee sprekers

14.20 Pauze (koffie en thee aangeboden, boekentafel aanwezig)

14.50 Dr. P. Korevaar – Ons zonnestelsel op de keper beschouwd.

15.20 Dr. T.P.J. Krüger – Gods grootheid in het heelal.

15.50 V&A in de vorm van een forum met de twee sprekers

16.20 Sluiting

De bovenzaal

09.30 Ontvangst

10.00 Introductie

10.20 Dr. P. de Vries – Schriftgezag in de knel?

10.50 Spreker  – Gods hand in de Geschiedenis?

11.20 Dr. H.A. Hofman – Het boeck der natuere en de Nederlandse geleerden van de 16e en 17e eeuw.

11.50 V&A in de vorm van een forum met de drie sprekers

12.20 Pauze (Lunchpakketje aangeboden, boekentafel aanwezig)

12.50 T. Evenboer – De ark van Noach in de volksmythologie.

13.20 Ir. G.J. van Heugten – Dino’s en onze cultuurgeschiedenis.

13.50 V&A in de vorm van een forum met de twee sprekers

14.20 Pauze (met koffie en thee aangeboden, boekentafel aanwezig)

14.50 Prof. dr. ir. W. de Vries – Klimaatverandering, menselijke verantwoordelijkheid en rentmeesterschap.

15.20 Dr. H.F. Massink – Duurzaamheid: Wat kunnen wij met dit begrip?

15.50 V&A in de vorm van een forum met de twee sprekers

16.20 Sluiting

Voor meer informatie en aanmelden zie:
http://www.oorsprong.info

Symposium 11 oktober 2014

Op 11 oktober 2014 zal er in Opheusden een symposium worden gehouden met als titel ‘De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek’. Allen van harte welkom. Hieronder volgt het programma:

09.30 Inloop symposium

10.00 J.W. van Meerten – Het scheppingsmodel is zo gek nog niet. Introductie op het thema.

10.30 dr. H.A. Hofman – Schepping en evolutie. Wat is een betrouwbaar kompas: Bijbel of wetenschap?

11.00 dr. M.J. de Vries – Wetenschapsfilosofische argumenten in het schepping-evolutie-debat.

11.30 Vraag en antwoord in de vorm van een forum met de twee sprekers.

12.00 Lunchpauze (aangeboden) en boekentafel

12.30 R.N. Jorritsma – Biologische argumenten in het schepping-evolutie-debat.

13.00 Geologische argumenten in het schepping-evolutie-debat.

13.30 Vraag en antwoord in de vorm van een forum met de twee sprekers.

14.00 Pauze met koffie (aangeboden)

14.30 K. van Helden – Seksualiteit. De waarde van de schepping voor de seksuele opvoeding.

15.00 dr. B. Zoer – De beschermwaardigheid van het leven. De waarde van de schepping voor het leven.

15.30 Vraag en antwoord in de vorm van een forum met de twee sprekers.

16.00 Slotwoord.

16.15 Einde symposium

Voor meer informatie zie onze website:
http://www.oorsprong.info

Een nadere toelichting op het vulkanisch ontstaan van zoutformaties

Opnieuw een gastbijdrage van ing. Stef Heerema. Hierbij geef ik hem weer de gelegenheid om de discussie met Leon van de Berg voort te zetten. Deze bijdrage is overigens niet peer-reviewed.

Ing. Heerema schrijft in zijn voorwoord:
Geoloog Leon van den Berg is niet overtuigd door de antwoorden die ik in april heb geformuleerd. Hij blijft verdedigen dat de reusachtige zoutformaties van honderdduizenden kubieke kilometers (!) puur zout door indamping van een zee zijn ontstaan. Aan de hand van de twintig punten in mijn originele CMI-artikel , waarna de discussie is gestart, zullen we zijn inbreng punt voor punt bespreken.

Met dank aan Uitgeverij Maatkamp, die de tekst corrigeerde, uitgever van het creationistische boek Wie heeft God gemaakt?
Zie ook: http://www.uitgeverijmaatkamp.nl/book/4?p=5

Voor het volledige artikel, klik dan op de onderstaande link:
Nadere toelichting op het vulkanisch ontstaan van zoutformaties

Feedback: scheppingsmodel@hotmail.com